Rada Miasta oceni pracę Burmistrza

ireneusz szczepanik, artur piskorz

29 maja, o nietypowej jak na obrady Rady Miasta (10.00) odbędzie się druga dopiero w tym roku sesja. Najważniejszym punktem obrad, będzie z pewnością głosowanie nad udzieleniem ostatniego w tej kadencji absolutorium Burmistrzowi Ireneuszowi Szczepanik.

Oto proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego miasta Stoczek Łukowski za 2017 rok (Policja, OSP).
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/176/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/177/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/178/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/179/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej.
 11. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/180/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu siłowni zewnętrznej.
 12. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/181/2018 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie właczenia Gminy Stoczek Łukowski do okręgu rejestracji stanu cywilnego właściwego dla Miasta Stoczek Łukowski.
 13. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/182/2018 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały Nr XXXIII/183/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2017 roku.
 16. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych miasta za 2017 rok.
 17. Informacja dotycząca utrzymania czystości i porządku w mieście Stoczek Łukowski.
 18. Informacja dotycząca bezrobocia w mieście.
 19. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla miasta Stoczek Łukowski.
 20. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 21. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 22. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o