Sesja Rady Miasta na żywo

na żywo

 

Przewodniczący zamknął posiedzenie sesji Rady Miasta.

Radny Piotr Rosa apeluje o konieczności zgłaszania takich zagrożeń do Mapy Bezpieczeństwa.

Burmistrz mówi, że apelował wielokrotnie o zwiększenie patroli na skwerze miejskim w nocy.

Głos zabrał jeden z mieszkańców miasta, który stwierdził, że „w tym roku nie daruję”, mówi mając na myśli „dantejskie” sceny na Placu Kościuszki. Samochody które nie powinny się poruszać po drodze. Po co nam taka Policja która działa do 15.30 ?  Jeśli nie mamy pożytku z tej służby to rozwiążmy stoczkowski Komisariat.

Radny Janusz Rosa pyta czy coś wiadomo o programie mieszkanie+ w Stoczku.

Burmistrz stwierdził, że zrobi rozeznanie i sprawdzi możliwości.

Radny Krzysztof Czub mówi, że mieszkańcy zadają mu pytanie, czy miasto może wejść w program, który dofinansowywałby wymianę „kopciuchów”, czyli pieców opałowych.

Miała być krótka sesja, trwa już 2.30 minut…

Burmistrz powiedział, że firma ma na to trzy miesiące od czasu zakończenia wycinki.

Radny Krzysztof Szczepańczyk mówi, że ze sprzedanego drzewa będą zyski, ale  po wycince drzew w parku są duże szkody. Chodzi o naprawę dróg i alei.

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek o zwiększenie wsparcia finansowego dla STS Aves w kwocie 15 tysięcy w skali roku.

Do dyskusji doszło na temat funkcjonowania i współpracy pomiędzy STS Aves a miastem pomiędzy Burmistrzem a Prezesem STS Aves Marcinem Staniszewskim.

Burmistrz powiedział, że miasta nie stać na zwiększenie dofinansowanie na krzewienie kultury fizyczne.

Bardzo długa i merytoryczna wypowiedź, która spotkała się z akceptacją Radnego Stanisława Jasińskiego, który w całości poparł wniosek Marcina Sentkiewicza.

Marcin Sentkiewicz mówi, że podział na krzewienie kultury jest rażąco niesprawiedliwy. Apeluje do Rady Miasta i Burmistrza, aby zwiększyli środki na sport stoczkowski. „Jest tego wart”- mówi.

Burmistrz odpowiedział również Marcinowi Sentkiewiczowi, powiedział że na krzewienie kultury fizycznej przeznaczono 60 tysięcy. Nie podzielono ich równo, LKS Dwernicki otrzymał 54 tysiące, a STS Aves Stoczek Łukowski. Poza konkursem STS Aves Stoczek otrzymał dodatkowo  tysiąc złotych na nagrody na turniej  siatkarski.

Kosztorys na wykonanie brakującej części ulicy Polnej przedstawionej przez MZGK jest za duży, i brakuje na tę inwestycję pieniędzy. Jeśli chodzi o obchody 100 niepodległości, to wszystkie uroczystości dotychczas i w przyszłości są powiązane z tym jubileuszem.

Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.

Radny Wiśniewski wnioskuje również, aby była kolportowana ulotka dotycząca obowiązków jakie spoczywają na właścicielach psów. Chodzi o zamykanie bram i furtek posesji.

Numery na domy miałoby zamówić miasto, a płacić mieliby mieszkańcy.

Krzysztof Rosa wnioskouje o utwardzenie ulicy pomiedzy 1 maja a ulicą Dwernickiego, z kolei Zbigniew Wiśniewski wnioskuje oświetlenie skrzyżowania ulic. Zwraca uwagę również, żeby ujednolicić numery domów.

Komisja Oświatowa wnioskuje o utwardzenie alejek na targowicy, są skargi że jest błoto. Kolejny wniosek o przegląd placów i ulic.

Wracamy na obrady.

Wnioski stałe komisji po krótkiej 3 minutowej przerwie.

Zmiany w budżecie ostatecznie został przyjęty.

„Modlę się żeby nie było awarii” powiedział Burmistrz Ireneusz Szczapnik, wplatając tym samym do dyskusji wątek duchowy i wymiar mistyczny.

Radny Zbigniew Wiśniewski, pyta czy MZGK ma fundusz remontowy. Po kierownika MZGK Marcin SIwiński, odpowiedział, że jak najbardziej. Radny Wiśniewski wyraził głęboką radość, że otrzymuje w końcu odpowiedzi. Zadając kolejne pytanie, czy na ulicy Piski są już podłączone poszczególne posesje.

Janusz Rosa powiedział: „mam sugestię, powinnyśmy się dowiedzieć, czy jest szansa na nową technologią bo na to są ostatnio bardzo duże pieniądze.”

Pan Krzysztof Szczepańczyk pyta o możliwość połączenia budowy kanalizacji na ulicy Poprzecznej połączyć z remontem stacji uzdatniania wody.

Kanalizacja się wali, stacja uzdatniania nie działa poprawnie… Pan Radny Jasiński pyta natomiast skąd i jak będzie finansowany kredyt na remont stacji… Czy ktoś nad tym się zastanawia, czy wszystko jest na hurra…??

Smutne to są informacje, bowiem  jakość wody w kranie bezpośrednio wpływa na zdrowie każdego mieszkańca.

Skracając wypowiedź Burmistrza: „nie ma pieniędzy na nową stację uzdatniania” i nie będzie tych pieniędzy przez najbliższy czas.

Burmistrz mówi o możliwości dofinansowania remontu lub wybudowania nowej stacji. Remont stacji uzdatniania wody ma szansę powodzenia na 90% na czas 10-15 lat.

Stacja uzdatniania wody potrzebuje remontu, trzeba na to 80 tysięcy(automatyka). Podobna kwota potrzebna jest do uruchomienia nowego ujęcia, bo obecne są nieco wyeksploatowane.

Teraz burmistrz mówi, że pojawiają się głosy, że stoczkowska woda jest coraz gorszej jakości. Burmistrz mówi, że woda na wyjściu ze stacji jest bardzo dobra, problem może być zażelaźnienie z powodu instalacji, rurociągów.

Kolektor sanitarny pod ulicą Piłsudskiego to taki Miecz Damoklesa, bowiem  w chwili awarii odbiorów ścieków może być pozbawiona duża część miasta.

Miasto może zapłacić 300 tysięcy, których już nie ma w całości, a firmy zaczęły od 600, a teraz już nawet 700 tysięcy. Zagrożenie podtopienia części miasta jest bardzo duże.

Przetargi są ogłaszane ale nie ma chętnych, ale brak tych ofert które są dla nas za drogie upoważnia nas do podjęcia rozmów pozakonkursowych.

Bardzo trafne merytoryczne pytania, na które Burmistrz odpowiedział, że z budową kolektora sanitarnego jest „bardzo duży problem”.

Pan Krzysztof Czub pyta o inwestycje, chodzi o stacje uzdatniania wody i kolektor sanitarny.

Radny Janusz Rosa pyta co spowoduje zmniejszenie dotacja na dożywianie. Chodzi o 7 tysięcy, Pani Grazyna Jasińska mówi, że widocznie Wojewoda uznał, że stopa życiowa ze względu na 500+ się zwiekszyła, stąd zmniejszenie tej subwencji.

72 tysiące zmniejszy się kwota subwencji oświatowych, 43 tysiące złotych mniej z podatku od nieruchomości . 110 tysięcy ogólnie miasto w 2018 będzie miało mniej przychodów. Mówi Pani Skarbnik.

Odnośnie budżetu i jego zmiany również nikt nie ma pytań, nic nie niepokoi radnych. Zatem zmiana wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.

Zmiana prognozy finansowej, czyta Pani Grażyna Jasińska.

Radny Krzysztof Szczepańczyk dołączył do obradujących.

Program ochrony zwierząt bezdomnych również przyjęty, tu nic nowego się nie pojawiło. Taka sama uchwała jak co roku. Radni pytań nie mają. Trochę szkoda, bo problem bezdomności zwierząt jest w mieście żywy.

Obwody w Stoczku pozostają dwa.

Zmienia nas się ordynacja wyborcza dotycząca najbliższych wyborów samorządowych, stąd drobne korekty. Korekt zapewne nie będzie jeśli o kandydatów.

Radni przyjęli również uchwały dotyczące na stałe okręgi głosowania.

Przewodniczący pomylił kilkukrotnie „służebność przesyłu” ze „służebnością przemysłu”, ale to nie powinna być wada w przyjęciu uchwały.

Przewodniczący przeprowadza procedurę głosowania, Pani Sekretarz Hanna Celej czyta uchwały, komisje pozytywnie, radni o nic nie dopytują, więc kolejne punkty za nami.

Takie punkty obrad pozostały:

 1. Podjęcie uchwały Nr XXXII/169/2018 w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Stoczek Łukowski na 2018 rok.

 2. Podjęcie uchwały Nr XXXII/170/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.

 3. Podjęcie uchwały Nr XXXII/171/2018 w sprawie podziału Miasta Stoczek Łukowski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 4. Podjęcie uchwały Nr XXXII/172/2018 w sprawie podziału Miasta Stoczek Łukowski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 5. Podjęcie uchwały Nr XXXII/173/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Stoczek Łukowski w 2018 roku.

 6. Podjęcie uchwały Nr XXXII/174/2018 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

 7. Podjęcie uchwały Nr XXXII/175/2018 w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stoczku Łukowskim za 2017 rok.

 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 10. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.

 11. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.

 12. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad.

Szybko i sprawnie idzie.

Plan pracy komisji rewizyjnej też został zatwierdzony.

Radni przyjęli program pracy rady na dalszą część 2018 roku…

Na sesji obecny jest nowy Kierownik MZGK Pan Marcin Siwiński, Dyrektor MOK Maciej Moreń, a także Dyrekto WTZ Pan Ireneusz  Stosio. Jest również Pani Krystyna Salomonik i Elżbieta Stodolska.

Na te pytania Burmistrz odpowie na zakończenie sesji.

Pytanie Marcina Sentkiewicza odnośnie konkursu na krzewienie kultury i sportu.

Pierwsze pytanie Piotra Rosy, pyta o ulicę Polną i obchody 100 lecia odzyskania niepodległości.

Przewodniczący  otworzył obrady, obecnych jest 13 rajców, nieobecni są Karolina Walecka i Krzysztof Szczepańczyk.

Pomimo niemal trzymiesięcznej przerwy Radni nie palą się do pracy, słychać tu i ówdzie słowa: „aby nie za długo”

Salę jak wynika z wczorajszych informacji Wójta Marka Czuba zostanie nieco zrewiatalizowana. Zostanie wymieniona wykładzina i zamontowane zostaną nowe werticale. Zostaną zakupione również nowe krzesła.

Co prawda istnieją plany gruntownego remontu, ale na takowy nie wyraził zgody Burmistrz Ireneusz Szczepanik.

Sala narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim powoli się zaludnia.

1
Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
gość
Gość
gość

Co do jakości wody w Stoczku Łukowskim to pozostawia ona wiele do życzenia. Odkąd pamiętam w Stoczku mieliśmy bardzo dobrą wodę i nigdy nie narzekałem, wręcz chwaliłem, bo w okolicy lepszej nie było. Ostatnimi czasy (ciężko jednoznacznie okreslić, ale z moich obserwacji wynika, że od pół roku) woda jest zażelaźniona. Wątpię jednak żeby to była wina sieci wodociągowej, jak rzekomo stwierdził Pan burmistrz (czytam z relacji) bo owy problem lekko zażółconej wody, śmierdzącej żelazem pojawia się np. na okres tygodnia dwóch a potem jest poprawa i znowu za jakiś czas się pogarsza. Więc ewidentnie jest to problem ze stacją uzdatniania… Czytaj więcej »