Sesja absolutoryjna NA ŻYWO

na żywo

Witamy w relacji na żywo z sesji Rady Miasta. Relację najlepiej czytać od dołu strony.

Sesja się zakończyła.

Czynimy starania aby oddział 6 latków przenieść do budynku Szkoły Podstawowej

Nie ma o czym mówić powiedział Radny Krzysztof Czub

Teraz już kłótnia.

Nagrywamy tę ciekawą dyskusję…

Dyrektor Milczuk zasugerowala  że Radny występuje w imię swoich prywatnych pobudek, i swojej rodziny.

Radny Szczepańczyk zarzucił dyrektorowi mówiąc dyplomatycznie brak obiektywizmu.

Chodzi o projektowane zatrudnienie jednej z radnej na wspomniane stanowisko. Padają różne zarzuty. ..

Teraz rozwiewane są wątpliwości na temat zatrudnienia intendtki w zespole oświatowym. Tłumaczy Wiesława Milczuk.

Mówi również o piśmie do spółdzielni mieszkaniowej na Witosa. Chodzi o bałagan w starej kotłowni.

Radny Szczepańczyk mówi że czuję się zastraszany.

Wolne wnioski Radny Sentkiewicz pyta o plany przeniesienia WTZ na teren warsztatów szkolnych.

Teraz dyskusja co oznacza rzymskie XL, padło ostatecznie na 40 😉

Punkt 14 został również przyjęty:

Podjęcie uchwały Nr XXXIII/183/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Stoczek Łukowski.

Teraz trochę obrady przyspieszyły kolejne punkty są przyjmowane.

Teraz uchwała dotycząca połączenia USC gminy i miasta, która jest negatywna (?).

Teraz rada zgodziła się na dzierżawę działki i uchwaliła nowy regulamin siłowni zewnętrznej, choć 3 osoby się wstrzymały.

Obrady zostały wznowione. Rada uchwaliła dofinansowanie nowego ambulansu dla łukowskiego szpitala w kwocie 5 tysięcy.

Teraz została ogłoszona przerwa.

Gratulacje złożył Przewodniczący, a Burmistrz podziękował za zaufanie.

10 radnych było za 4 głosy były przeciw. Byli tor Radni: Sentkiewicz, Janusz Rosa, Ewa Mokicka i Krzystzof Szczepańczyk

Rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu za 2017 roku.

Teraz Radny Zbigniew Kozieł podziękował za drogę w kierunku cmentarza, stwierdził: „każdy się z niej cieszy”

Drugi poruszony temat to sprawa domków na Izydorach. RAdny twierdzi, że domki miejskie a miasto nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat. Przewodniczący przerwał wskazując, że sprawa Izydorów może być rozpatrywana w wolnych wnioskach.

Bardzo mocne słowa.

Absolutorium to nie same cyferki, mówi teraz do Burmistrza Radny Szczepańczyk. Funkcja Burmistrza to jest służba. Sporo złego Pan zrobił dla Stoczka, były jakieś pozytywy, a u nas są lata 70 i wstecz. Nie ma inwestycji zwalających z nóg, a nasze społeczeństwo wymarło. Jaki Pan taki kram, stwierdza Radny Szczepańczyk. Społeczeństwo nie bodźca, dodatkowo jest widoczny rozłam wśród ludzi.

Radny Sentkiewicz mówi, że nie widzi rozwoju miasta, a wręcz przciwnie. Radny nie widzi jasnego kierunku w którym miasto ma zmierzać.

Teraz dyskusja retrospekcyjna, Radny Sentkiewicz wskazuje na zaprzepaszczone szanse dotyczące budowy Parku Sportu, a Przewodniczący Artur Piskorz prosi tylko o konkrety o przykłady.

Burmistrz skończył swoją wypowiedź, którą konstatuje Radny Sentkiewicz, który wskazuje na zapaść w inwestycjach. Wskazuje, że w porównaniu z poprzednim rokiem wygląda to słabo. Wyraził przekonanie, że rezygnacja z budowy PArku Sportu  była błędem.

Na dziś jest szansa na budowę ulicy Szkolnej i Stodolnej.

Ireneusz Szczepanik mówi, że nie sztuką jest wydatkować pieniądze swoje ale sztuką jest pozyskanie środków z zewnątrz. Dlatego wstrzymuje się z inwestycjami, bo oczekuje na rozstrzygnięcia konkursów w Urzedzie Marszałkowskim.

Jesli chodzi o inwestycje, to były lepsze w przeszłości lata stwierdza Burmistrz.

Cały czas Burmistrz podsumowuje swoją działalność. Stwierdza, że wszystkie zakłady pracują aby życie w Stoczku były bardzie przyjazne.

Szkoła mocnych fundamentów, to ten projekt, który Burmistrz wskazuje jako główną zasługę.

Można się czepiać, i jeśli krytyka jest budująca to zawsze z korzyścią dla miasta można je rozwiązywać.

Burmistrz cieszy się, że istnieją stowarzyszenia na terenie miasta, takie jak Aves. LKS Dwernicki IKS Stoczek, straż czy inne.

Teraz Burmistrz mówi że : Budżet to nie tylko inwestycje, a rok 2017 zapisze się jako polepszenie bytu naszych mieszkańców, i żeby wszystkim w Stoczku żyło się lepiej”

Na koniec żartobliwy akcent, bo Radny Piotr Rosa przeczytał opinie RIO i formułkę że na odwołanie od decyzji jest 14 dni. Radny Szczepańczyk pytał kiedy pismo wpłynęło, na co otrzymał odpowiedź, że 28 kwietnia „To już nie mozna pisać” stwierdził Radny Szczepańczyk co wzbudziło wesołość na sali.

Wszystko dobrze, wszystko ok, można by rzec przepięknie…

Nie stwierdzono większych niedociągnięć, więc komisja wnioskuje o przyjęcie absolutorium.

Utracone podatki 540 tysięcy to strata na podatkach od transportowców i od nieruchomości to daje 39,32% mniej wpływów z tych podatków.

Nadwyżka ponad 200 tysięcy, kredyty to 1,9 mln zł bez odsetek. W 2017 nie było nowych kredytów.

Teraz uzasadnienie komisji rewizyjnej, czyta Piotr Rosa. Wszystko dobrze.

11 za przyjęciem nikt przeciw 3 radnych wstrzymało się od głosu. Na obradach nieobecna Karolina Walecka.

Stanowiska komisji, do decyzji rady i rewizyjna pozytywnie.

RIO pozytywnie.

Radni nie pytają o sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu. Nikt nie zadaje pytań. Pani Skarbnik Grazyna Jasińska recenzuje opinię RIO”

Teraz „cream de la cream” przed nami bo zbliża się głosowanie nad absolutorium.

Burmistrz zapowiedział prace jeszcze w czerwcu. Ale więcej miejsca poświęcił w swojej wypowiedzi dotyczy kanalizacji na ul Piłsudskiego, wszystko wskazuje na to, że Burmistrz będzie wnioskował o większe środki na remont  wspomnianego odcinka kolektora sanitarnego

Radny Krzysztof Czub pyta, co z remontem stacji uzdatniania wody.

Chodzi o szczegóły podania do publicznej informacji, sprawy techniczne.

Teraz dyskusja dotyczy sprzedaży działki na ul. Piłsudskiego

Rzeczywiście sesja trwa już dwie godziny, a końca nie widać.

Radny Sentkiewicz pyta co się dzieje z obradami Rady. Wskazuje, że dotychczas dwa spotkania w tym roku, to za mało.

Obrady zostały wznowione. Pytania Radnej Mokickiej i Radnego  Piotra Rosy dotyczy w skrócie: „Co się dziej z ulicą Polną”

Przerwa w obradach 3 minuty

Burmistrz chwali obecny Zarząd OSP, krytykując poprzednie Zarządy za brak woli współpracy.

Teraz mówi Burmistrz, mówi, że poprzednia Prezes oczerniała Radę Miasta i Burmistrza. Pisałem i prosiłem Panią Barbarę Rosa, aby wystąpiła z pismem o przekazanie samochodów.

Andrzej Kot wskazuje, że zasdne jest żeby wyjaśnić stan prawny orkiestry.

Jak jest dobry grajek to zagrają nawet na fujarce, my się za Was wstydziliśmy- w odpowiedzi usłyszał Radny Piotr Rosa od Andrzeja Kota.

Teraz Piotr Rosa tłumaczy każdego członka orkiestry z absencji w Jamielnym. „5 osób nie mogło pojechać na tę uroczystość, bo to byłoby jeszcze gorszym świadectwem”

Jeden brak wyjazdu nie może rzucić się cieniem na dotychczasową współpracę. Mówi, że było w tamtym czasie wesele, inni trębacze nie mogli się zwolnić tego dnia z zajęć.

Teraz głos zabrał Radny Piotr Rosa, tłumaczy on dlaczego nie pojechała orkiestra do Jamielnego. Mówi, że gra w orkiestrze od wielu lat, i mówi, że nie zdarzyło się, żeby orkiestra komuś odmówiła.

Radny Jasiński wskazuje, że zasadne byłoby przegłosować, czy warto być dłużej  w KSRG.

Andrzej Kot odpowiedział, że jego zdaniem nie warto być w KSRG, bo nie jesteśmy uwzględnieni w najbliższych latach. Ale chłopcy ze straży chcą wyjeżdżać, i chcą pomagać.

Radny Wiśniewski pyta, czy warto być dłużej w KSRG.

Robimy dobrą robotę dla gminy i powiatu a do nas nie spływa nic.

Radny Sentkiewicz pyta jak Rada może pomóc OSP, dostał odpowiedź, że warto byłoby któregoś kierowcę zatrudnić aby został w Stoczku. Choćby w LKS Dwernicki.

Dochodzi do sytuacji, że w Jamielnym Stoczek jest pierwszy, były takie głosy, żeby w ogóle nie wyjeżdżać do pożarów.

Komenda nie chce współpracować, od czasu kiedy odeszło trzech kierowców. Wynika to z wewnętrznych uwarunkowań. Trzeba może czekać, aż może coś się zmieni w zarządach i w powiecie.

Radny Szczepańczyk pyta, co ma wpływ na to, że nie jesteśmy odpowiednio postrzegni we władzach KSRG.

Samochód bojowy wiózł Panią Barbarę Rosa do Łukowa na spotkanie. Tak było… Jeszcze chodzi o kierowcę to tuz jest wiele do poprawy.

Jeśli sytuacja się nie zmieni, to też nie będziemy tego wózka ciągnąć…

Pan Andrzej powiedział, że Wójt Gminy Stoczek Łukowski zorganizował przejazd orkiestry do Łukowa na Dzień Strażaka, a jak za tydzień trzeba było jechać do Jamielnego to nikogo nie było. Wszystko to spłynęło na nas, a przecież nie do końca odpowiadamy za orkiestrę…

Teraz mowa o orkiestrze…

Mowa jest o tym że poprzedni zarząd nie prowadził spraw jednostki prawidłowo. Padła sugestia, że zaginął sprzęt…

Teraz jest mowa o wielkim bałaganie jaki panuje w jednostce. Oskarżeń pada bardzo wiele!

Jeśli dane, które przedstawia zastępca Komendanta dotyczące dofinansowania to mamy lekko mówiąc dyskomfort, jeśli nie skandal.

Okazuje się, że nasza straż jest bardzo słabo widziana przez władze KSRG. Pomimo, że mamy najwięcej wyjazdów, to pieniędzy dostajemy bardzo mało, dla przykładu Wola Gułowska ma 400 tysięcy, czy Gręzówka 50 tysięcy.

Obecnie mamy w straży 16 strażaków(tyle jest kompletów pełnego wyposażenia strażaków edit admin).

Budżet straży wynosi 77 tysięcy w tym 5 tysięcy gmina i 4 tysią KSRG.

Przedstawiając statystykę, PAn Adnrzej wskazuje, że 70% wyjazdów jest poza teren miasta,

Teraz głos zabrał Pan Andrzej Kot, który wskazał, że może warto w obrębie skweru wprowadzić strefe ruchu.

Nie było więcej pytań do Komendanta więc ten temat zamknięto.

Burmistrz mówi, bardzo słusznie, zwracając się do Komendanta o patrole piesze.

Radny Marcin Sentkiewicz wskazuje, że Policja nie jest w stanie pilnować skweru przez 24 godziny. Wygląda na to, że jedynym sposobem jest zamontowanie monitoringu. Miasto sprzedało działkę, więc są jakieś pieniądze, może warto problem rozwiązać już dziś.

Komendant mówi, że trudno wyeliminować całkowicie zjawisko picia na skwerku. Powiedział, że dopóki jeżdżą po ulicach miasta jest spokój, spisują osoby w autach, ale jeśli nie piją nic nie można im zrobić. Jak patrol wraca, to w tych miejscach juz zostają tylko butelki.

Jeszcze zdjęcia z uroczystości i zdjęcie galery.

Rajdy samochodowe są szczególnie uciążliwe, powiedział Radny Krzysztof Rosa.

W ubiegłym roku rozmawialiśmy z Burmistrzem na temat monitoringu ale sprawa upadła- powiedział Komendant.

Pytanie zadaje Krzysztof Rosa. Radny pyta czy to już jest szczyt możliwości osiągnięcia spokoju na skwerze miejskim. „Staramy się jak możemy, założyliśmy, że problem nasila się w piątek sobotę i niedzielę. W tym czasie patrol wystawiony do służby ma za zadanie jeździć tylko po Stoczku. Od marca trochę, tych mandatów wystawiliśmy. Niektórzy dostali ich juz kilka ale nic z tego sobie nie robią.”

Pan Krzysztof Skwarek dużo miejsca poświęca, oszustwom internetowym, które, jak powiedział jest problemem społecznym. Na terenie miasta, jednym z takich oszustw było oszustwo związane ze „Świeżakami”, tam strata wynosiła około 100 zł.

Komendant mówi o parkingu przy OSP Stoczek, a konkretnie o mandatach, które mieszkańcy otrzymują za parkowanie w niedozwolonym miejscu. „Niektórzy mówią nawet, że poskarżą się księdzu” powiedział komendant.

Partyzantów i Sikorskiego, to dwie ulice, na których najczęściej jest zgłaszanych wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości pojazdów.

Kradzieże były głównie na terenie supermarketów.

Niebieskich kart na terenie Miasta założonych zostało 4, co jest małą liczbą, bo w skali komisariatu jest ich 60.

Nie jest tak, że Policjantów nie ma w ogóle- powiedział..

Komendant wskazuje, że wielokrotnie brał popołudniowe służby do 20.00 w Stoczku na Komisariacie, ale w tym czasie nie było żadnych wizyt.

Teraz raport o bezpieczeństwie składa Pan Krzysztof Skwarek, prostuje plotki, jakoby po 16.00 komisariat jest zamknięty. Mówi, że po godzinie 16.00 do 21.00 i od 21. do rana jest dostępny jeden patrol interwencyjny na cztery gminy.

„Jeśli patrol ma interwencje w tym czasie w Borowinie, oddalonej o 42 km to czas dojazdu jest ograniczony”

Obrady opuszcza Pan Józef Filipczuk, przybywają natomiast Pan Daniel Chudek i Waldemar Kędzierski.

Mała uroczystość się odbyła. Burmistrz z Przewodniczącym wręczyli społecznikom statuetki i kwiaty. Ponad to, za swoją wieloletnią pracę społeczną otrzymali nagrody w wysokości 500 zł netto, powiedział Przewodniczący.

Obrady otworzył obrady, i przywitał gości. Burmistrz Ireneusz Szczepanik chciałby podziękowac w imieniu całej Rady MIejskiej i swoim wyrazić podziękowania za trud i pracę dla dobra lokalnej społeczności Józefowi Filipczukowi i Hanne Stosio

Na sesji dużo gości. Jest Komendant Komisariatu w Stoczku Pan Krzysztof Skwarek. Jest również przedstawiciel OSP Pan Andrzej Kot, jest również PAn Józef Filipczuk, Pani Hanna Stosio.

Przed sesją Pani Maryla Pasik przyniosła dwie wiązanki kwiatów…

Piękna słoneczna pogoda w Stoczku Łukowskim, Radni powoli zajmują miejsca. NIetypowa pora jeśli chodzi o obrady, bowiem o 10.00 większość mieszkańców pracuje.

8
Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Stacho
Gość
Stacho

Można załączyć film z sesji?? Czasem lepiej posłuchać kogoś niż o nim czytać.

zrozpaczona
Gość
zrozpaczona

Serce boli jak się patrzy na tych wszystkich kandydatów na Burmistrza w tym roku i dokąd zmierza Miasto. Od Króla nie mieliśmy dobrego gospodarza, który miał jakolwiek wizje.

Z. W.
Gość
Z. W.

zgadzam się z Tobą jeśli chodzi o Króla, ale jest tez jedno ale. Był burmistrzem MIASTA I GMINY- kasa większa i pole działań większe. Mam tez pytanie- a których to kandydatów widzisz? Ja deko wiem coś o jednym niby kandydacie (jak na razie nie potwierdza startu). Były podchody do niego i składane propozycje. Ma dużą wiedzę na pewne sprawy i rzeczowo się o nich wypowiada, a wczoraj na Radzie to potwierdził za co niektórzy radni na sali mu podziękowali.

zrozpaczona
Gość
zrozpaczona

Z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że chodzi o Sentkiewicza? Która kadencje jest Radnym? Jedyna wizję, która ma to ośrodki sportu. Stoczek ma waznjejsze potrzeby przy małym budżecie. Ja moze widziałabym przewodniczacego Piskosza.

Z. W.
Gość
Z. W.

niestety nie o tego pana mi chodziło ani nikogo z kolegów radnych

Z. W.
Gość
Z. W.

czekam na mój komentarz-co się dzieje?