XXVII sesja Rady Miasta na żywo

na żywo

Strona nie wymaga odświeżania

W ten sposób przewodniczący zakończył sesję życząc wszystkim udanych wakacji…

Radny apelował o jakis pomysł na zagospodarowanie terenu targowicy, na co Burmistrz wskazał, że były próby zorganizowania również targu w sobotę, ale to się nie udało. Na te słowa Radny Sentkiewicz odpowiedział, że wiele rzecz tez mu się za pierwszym razem nie udało, co rozbawiło całą salę.

Teraz spór o sprzątanie targowicy, „nie ma gospodarza” grzmi radny Sentkiewicz.

Mecenas Wójcicki mówi że sprawa Izydorów jest aktualnie na etapie, kwestionowania przez Pania Markiewicz  decyzji ministra z 1992. Wyrok w tej sprawie jest ostateczny i do końca czerwca otrzymamy uzasadnienie tego wyroku NSA. Zamyka ona sprawę, która wróci do ministerstwa i zostanie wydana ponownie decyzji odnośnie Izydorów powiedział Mecenas Wójcicki.

Międzyczasie okazało się, że praca koparki z firmy zewnętrznej wykopująca karpy na skwerze jest niższa niż koparki MZGK.

Krzysztof Szczepańczyk dopytuje na jakim etapie jest spór sądowy prowadzony przez miasto z Panią Katarzyną Markiewicz o tereny Izydory.

Informacja o spotkaniu w urzędzie, jak powiedział mi Proboszcz, dotarła nawet do Rzymu- stwierdził Burmistrz.

Burmistrz mówi, że nie było możliwości zorganizowania spotkania dla wszystkich radnych, tylko przewodniczący komisji, bądź wskazani przez nich radnymi.

Marcin Sentkiewicz dopytuje o wizytę Biskupa Siedleckiego w urzędzie, prosząc o szerszą informację, bo jedni radni zostali zaproszeni inni nie.

Jedna osoba była tylko przeciw propozycji Burmistrza, jedna się wstrzymała, a jedna nie brała udziału w głosowaniu.

Dyskusja dotyczyła dużej inwestycji w mieście opiewającej na 85% dotacji zewnętrznej w ramach rewitalizacji. Problem polega na to, że niektórzy by chcieli budowac boisko szkolne, a Burmistrz wskazując na niepewność inwestycji w stadion. Optuje za remontem skweru i biblioteki….

Słaba jakość, ale można przez chwilę zobaczyć i usłyszeć co się dzieje na sesji…

Komisja ustami Danuty Żebrowskiej wnioskuje o wykoszenie traw przy deptaku na Izydory i od ulicy Witosa do Partyzantów.

Informacja odnośnie budowy małej elektrowni wodnej, którą ma budować prywatny inwestor. Ciekawostką jest również zamiar zmiany nazwy budowy ulicy II Armii Wojska Polskiego.

Informacje o stanie zdrowia, imprezach wakacyjnych i MOPS została przyjęta bez dyskusji.

Zakupiono 8 sztuk kurtyn, stąd zwiększona dotacja dla MOK, bo stare po remoncie okazały się za krótkie. Kurtyny zakupiono przed Sejmikami. Wyjaśniła Grażyna Jasińska.

Skarbnik Grażyna Jasińska mówi o projekcie który będzie realizowanym przez Zespół Oświatowy. Ma on trwać do 2019 roku, ale w tym zostanie zakupione wyposażenia sal przyrodniczych i informatycznej. Jedna osoba się wstrzymała.

Miasto chce sprzedać działki przy ulicy Kościelnej przeznaczone na składy i działalność przemysłową. Wszyscy radni za.

Dziś jeszcze czekają nas takie punkty porządku obrad:

  1. Podjęcie uchwały Nr XXVII/144/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

  2. Informacja dotycząca ochrony zdrowia w mieście Stoczek Łukowski.

  3. Informacja dotycząca organizowanych imprez sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

  4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla miasta Stoczek Łukowski.

  5. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.

  6. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.

  7. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.

  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  9. Wolne wnioski.

Absolutorium zostało przez Radę udzielone chyba zgodnie z planem.

Gratulacje od przewodniczącego, i pięć minut przerwy.

Absolutorium zostało przyjęte głosami 10 za Marcin Sentkiewicz przeciw i  4 wstrzymujących się: Karolina Walecka, Ewa Mokicka, Janusz Rosa i Krzysztof Szczepańczyk.

Poza kolejnością trochę nietypowo głos zabrał Radny Krzysztof Czub, który wygłosił laudację budżetu wymieniając poszczególne inwestycje, twierdząc, że „z tamtego roku trzeba być bardzo zadowolonym, i życzyłby sobie, żeby kolejne były takie same…”

Skończyły się pytania, czytana jest uchwała, za chwilę głosowanie.

Radna Walecka stwierdziła, że Rada zgodziła się na podniesienie podatków na targowicy, w zamian, że część dochodów będzie odkładana na remont. Burmistrz stwierdził, że nie było takiego zapisu, i dochody nie są odkładane i są przeznaczone na inne cele.

burmistrzNa ile będzie mi zdrowie służyć będę działał dla dobra wszystkich mieszkańców.”

„Na Radzie Społecznej pytałem, dlaczego ZOZ remontuje ośrodek zdrowia w Jedlance, a plany remontu naszego ośrdka nie zostały wykonane. Na co usłyszałem odpowiedź, że Gmina Stoczek dokłada 100 tysięcy a Wy nie. Odpowiedziałem Staroście i Dyrektorowi ZOZ, że my tez dołożymy, ale relatywnie do budżetu naszego…””

Burmistrz odpowiedział, że dobre pytanie. Chciałbym, żeby budżetowa passa trwała jeszcze przez wiele lat. Póki co, na dziś powiem, że będę zadowolony, jeśli Rada będzie zadowolona. Ja jestem zadowolony”

Radny Sentkiewicz zadał pytanie nieco podchwytliwe:

„Czy jest Pan zadowolony z wykonania budżetu za 2016 rok”

Burmistrz mówi o przyłączach do kanalizacji na ulicy Piaski, stwierdził, że był czas na uczestniczenie w tej inwestycji. Zostały wysłane wezwania, teraz przychodzą ludzi, ale muszą zrobić te przyłącza na własny koszt.

Na sesji pojawił się Pan Piotr Giczela z Tygodnika Siedleckiego.

Odpowiada Pani Skarbnik, mówi, że mogliśmy uzyskać 37 więcej dochodów. Nigdy nie mieliśmy górnych stawek, stąd ta kwota, mówi, że Rada Miasta ustala, a nie obniża podatki i my musimy wpisywać to w rozliczenia. Minister ustala podatki na jakiejś wysokości i jesli my z tych stawek nie skorzystamy tylko ustalimy niższe to wtedy wyjdzie nam właśnie ta kwota.

Ponad 500 tysięcy mamy uszczuplone dochody z tytułu obniżenia podatków, ale to było w 2015 roku- mówi Marcin Sentkiewicz.

Marcin Sentkiewicz, zwrócił uwagę Burmistrzowi, że są dwa kluby sportowe w mieście.

Ponad 1,5 miliona zostało przeznaczone na inwestycje w ubiegłym roku, to uważam, za bardzo dobry wynik.

Teraz inwestycje:

Zakup samochodu dla WTZ.

Budowy ulic: Wilcza Wola, Słowackiego, Polna.

Przebudowa budynku Przedszkola, ta jednostka generuje duże koszta, ale jest potrzebna. Mówi Burmistrz.

Burmistrz chwali OSP i klub sportowy LKS i IKS i orkiestrę dętą. „Orkiestra jest słynna w całym powiecie, poprzez oprawianie uroczystości w powiecie i w mieście”.

Nowy kierownik WTZ, zadbał o nowy samochód, do którego miasto prawie nie dołożyło prawie w ogóle „żywej gotówki”.

Opieka społeczna, urząd miasta- nie mamy większych „zawirowań” mówi Burmistrz.

Sala widowiskowa w MOK została oddana do użytku w ubiegłym roku. To kolejny punkt wystąpienia, którym Burmistrz pochwalił się jako osiągnięcie ubiegłego roku.

„Szkoła mocnych fundamentów” to projekt, który teraz będziemy wprowadzać. 800 tysięcy złotych będzie włożonych w szkołę”. Taka mała dygresja Burmistrza.

Wszystkie jednostki organizacyjne, i stowarzyszenia funkcjonowały dobrze, na tyle, że możemy się poszczycić ich osiągnięciami. Na przykład w szkole były prowadzone dodatkowe zajęcia, co przekłada się na osiąganie dobrych wyników na szczeblu wojewódzkim.

Burmistrz będzie teraz opowiadał o tym co się działo w ubiegłym roku. „Wszystko co robimy, robimy na rzecz mieszkańców” rozpoczął.

Radny Szczepańczyk, prosi o odniesienie się do zarzutów komisji rewizyjnej.

Pani Ewa Mokicka wyraźnie zdenerwowana.

Od zawsze płacę podatki i nie mam dojazdu do posesji. Gdzieś tam się zrobiło dodatkowe podjazdy, które też nie były w planach.

Mi nie chodzi o garaże, proszę to sprostować, ja nie mam po prostu dojazdu do posesji.

„Na pewno to zadanie będzie wykonane w tym roku, i proszę nie siać demagogii”

Burmistrz wskazuje, że budowa ulicy Polnej była „wałkowana” na sesji przez kilka lat i nie miałem żadnych zgłoszeń co do projektów. Dodatkowo, jak była opracowywana dokumentacja nie było tylu garaży na działce Pani Radnej.

Są pytania. Ewa Mokicka mówi, że pół roku temu zakończono budowę ulicy Polnej, inwestycja była źle zaplanowana, miasto ponosi dodatkowe koszty i co się dzieje.

RIO pozytywnie o udzieleniu absolutorium.

Ponad 37% dochodów miasta zostało utraconych z powodu obniżenia podatków od nieruchomości i środków transportu. Jest to kwota ponad 500 tysięcy złotych.

Opinię komisji rewizyjnej, czyta Radny Piotr Rosa, który opiniuje pozytywnie i występuje do Rady Miasta o przyjęcie absolutorium. W uzasadnieniu komisja  stwierdziła, że budżet został wykonany zgodnie z planowanym.

Teraz czas na głosowanie nad absolutorium dla Ireneusza Szczepanika.

Uchwała:

  1. Podjęcie uchwały Nr XXVII/142/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z wykonania budżetu za 2016 rok.

Została przyjęta głosami 11 do 4 wstrzymujących została przyjęta.

Marcin Sentkiewicz zapytał dlaczego nie ma tego sprawozdaniach w teczkach, Burmistrz odpowiedział, że były one zgodnie z prawem dostarczone 28 kwietnia…

Budżet za ubiegły rok zamknął się deficytem w wysokości   778 tysięcy, a ogólne zadłużenie miasta to ponad   2,2  mln zł.

Wszyscy radni obecni, cała 15, jeśli chodzi o gości, mieszkańców miasta, to nie ma nikogo.

Kolejny punkt, przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu. Mówi skarbnik miasta, wskazując że to jest obszerne zarządzenie, radni mają w informacji i nie potrzeby przytaczać go w całości.

Atmosfera w przeciwieństwie do garderoby nie jest luźna 😉

Marcin Sentkiewicz dopytuje czy jest szansa na zwiększenie z PUP stażystów. Ta jedna osoba zatrudniona na 3 miesiące to trochę za mało.

Nie rozumiem dlaczego nas nie lubią, odpowiada Burmistrz, nie przypominam sobie żeby gdzieś jakiś termin przez miasto był przekroczony.

„Dyscyplina finansowa na to nie pozwala” dopowiada Pani skarbnik.

Radny Zbigniew Wiśniewski mówi, że rozmawiał z kilkoma firmami, i twierdzi, że Stoczka nigdzie nie lubią. Nawet w kosztorysie jest zawyżona cena „warszawska”.

Burmistrz mówi, że ” nie jest tak, że powiesiliśmy ogłoszenie gdzieś pod nosem, jest bip i mozna ofertę sprawdzić nawet w Australii. Co do dzielenia to nie ma co się w to bawić.”

Przepisy również o zamówieniach publicznych na to nie pozwala dowiedziała skarbnik Grażyna Jasińska.

Na jakich forach ukazują się ogłoszenia o przetargach- pyta Radny Krzysztof Szczepańczyk, jednocześnie zadał pytanie czy można podzielić na etapy te prace.

Burmistrz mówi, że trudno mu zrozumieć skąd się biorą tak wysokie oferty, bo skalkulowana inwestycja jest realna do wykonania.

Burmistrz odpowiada, że jest kłopot no nie  zgłosiła się żadna firma na budowę kanalizacji na ulicę Piłsudskiego. Na drugi przetarg zgłosiła się firma ale oferta opiewa na 650 tysięcy a mysmy zakładali około 450 tysięcy.

Krzysztof Czub pyta o kanalizację.

Trochę pytań więc w tym punkcie się posypało…

Ponownie Marcin Sentkiewicz zapytał ponownie o ukwiecenie skweru. Przewodniczący nieco złośliwie, powiedział, że można było w jednym pytaniu. Radny Sentkiewicz skwitował, że czasami trzeb odpocząć i napić się wody.

Radny Piotr Rosa pyta o dalszą współpracę z Kapelmistrzem, a także o budowę ul. Polnej.

Karolina Walecka zapytała, z czego wynika zwiększenie dotacji dla MOK.

Pytanie do Burmistrza Marcina Sentkiewicza w skrócie brzmi:

„Czy mieszkańcy ul Piaski mogą liczyc na preferencyjne ceny przyłącza do kanalizacji, podobne do tego jakie uzyskał były kierownik MZGK Grzempczyński”

 

o 13.00 Przewodniczący Artur Piskorz rozpoczął XXVII sesję Rady Miasta.

2
Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Koziar
Gość
Koziar

Jak słyszę temat kompleksu sportowego to mam KOMPLEKSY!!!!!!!!!!!!!!Szanowni mieszkańcy Stoczka- kompleks sportowy został na samym wstępie tj. projektowania- zjeb….. Dlaczego? Wg mnie , ale i nie tylko, boisko główne winno być odwrócone o 90 stopni i znajdować się tuż przy obecnych „trybunach”. Zbudowanie orlika poprzez nawożenie ziemi było komletnym nieporozumieniem. Pierwswzym etapem winno być zsunięcie ziemi od strony parku – tu co jest orlik i w ten sposób wyrównanie całej powierzchni terenu. Orlik tym samym bez dodatkowych kosztów (nawiezienie ziemi) można było śmiało wybudować w miejscu starej hali, zaraz przy ulicy Dwernickiego. Nie rozumię, że takie błędy popełniono tym bardziej,… Czytaj więcej »

gość
Gość
gość

Panie Redaktorze, dobrze rozumiem, że Rada porzuca plany na budowę boiska z całym kompleksem sportowym? Coś więcej na temat „ciekawostki” budowy elektrowni wodnej? Może osobny artykuł? Pozdrawiam! 🙂