Warto postawić na sport!

Już od nowego roku szkolnego Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim przygotował ofertę dla dzieci, które chcą uprawiać aktywnie sport.

W szkole zostały utworzone oddziały sportowe dla dzieci, które w przyszłym roku będą uczęszczać do klasy IV. Chłopcy będą mogli doskonalić grę w piłkę nożną, a dziewczęta(ale również chłopcy) piłkę siatkową. Co ważne, uczniowie nie muszą mieszkać na terenie obwodu szkolnego w Stoczku Łukowskim.

REGULAMIN ODDZIAŁU SPORTOWEGO
Zespołu Oświatowego Szkoły Podstawowej
im. gen. Józefa Dwernickiego
z oddziałami sportowymi w Stoczku Łukowskim
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 671 oraz
z 2019r. poz. 413)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dwernickiego w Stoczku
  Łukowskim prowadzi oddziały sportowe.
 2. Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego realizują szkolny plan nauczania
  ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie
  ramowego planu nauczania.
 3. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w oddziale sportowym, na
  II etapie edukacyjnym, wynosi 10 godzin tygodniowo, w tym 4 godziny przeznaczone są na
  realizację podstawy programowej oraz 6 godzin na ukierunkowane szkolenie sportowe.
 4. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły i poza szkołą
  wynikające ze szkolnego planu nauczania oraz uczestnictwo w zawodach (organizowanych
  w ramach kalendarza imprez sportowych) i obozach sportowych.
 5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy
  dotyczące szkolnictwa sportowego.
 6. Uczniem oddziału sportowego może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie
  szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
 7. Kandydatem do klasy sportowej może być uczeń wykazujący bardzo dobry stan zdrowia
  (potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki
  zdrowotnej), wysoką sprawność fizyczną oraz niesprawiający trudności wychowawczych.
 8. Dyrektor Szkoły, na wniosek wychowawcy oddziału sportowego lub trenera/instruktora,
  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do
  oddziału ogólnodostępnego (równoległego) w razie:
  1) Nieprzestrzegania przez ucznia postanowień regulaminów szkolnych i uzyskania
  oceny nieodpowiedniej lub nagannej zachowania;
  2) Osiągania bardzo słabych wyników sportowych lub dydaktycznych;
  3) Częstego opuszczania lekcji oraz zawodów sportowych bez usprawiedliwienia;
  4) Poważnych zastrzeżeń dotyczących zachowania podczas zawodów sportowych lub
  obozów,
  5) Braku aktualnego orzeczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  Rozdział II
  ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
 9. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego dyrektor szkoły powołuje
  Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
 10. W skład komisji wchodzą:
  1) Wicedyrektor szkoły;
  2) Nauczyciele wychowania fizycznego;
  3) Przedstawiciele wychowawców klas podlegających rekrutacji.
 11. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
  1) Prowadzi postępowanie kwalifikacyjne;
  2) Sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego;
  3) Ogłasza listę uczniów przyjętych do klasy sportowej.
 12. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji
  Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej na piśmie do dyrektora szkoły w terminie
  3 dni od daty ogłoszenia listy.
 13. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 14. Wymagana dokumentacja ucznia oddziału sportowego:
  1) Podanie o przyjęcie do oddziału sportowego (załącznik nr 1 do regulaminu);
  2) Akceptacja regulaminu oddziału sportowego (załącznik nr 2 do regulaminu);
  3) Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 15. Dokumentację ucznia oddziału sportowego przechowuje wychowawca klasy.
 16. O przyjęciu ucznia do oddziału sportowego w trakcie roku szkolnego decyduje:
  1) Wolne miejsca w oddziale sportowym, o przyjęcie do którego uczeń ubiega się.
  2) Aktualne badanie lekarskie.
  3) Zaliczony test sprawności dla kandydatów do oddziału sportowego.
  4) Minimum dobra ocena zachowania.
  5) Pozytywna opinia nauczyciela wychowania fizycznego ze szkoły, do której uczeń
  uczęszczał.
  Rozdział III
  PRAWA UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO
  Uczeń oddziału sportowego ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej im. gen.
  Józefa Dwernickiego w Stoczku Łukowskim oraz:
 17. Ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenerów grupy sportowej
  w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu,
  a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia
  wyrównawcze).
 18. Ma prawo do korzystania, pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej, ze sprzętu
  sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły.
 19. Ma prawo do udziału w zawodach zgodnych z kategoriami wiekowymi, limitami
  uczestników oraz regulaminami.
 20. Ma prawo do udziału w zgrupowaniach sportowych (koszt pokrywa uczestnik).
 21. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być
  nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie
  swojej nieobecności (materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być przez
  niego nadrobiony w jak najszybszym terminie).
 22. W indywidualnych przypadkach losowych, na wniosek rodzica, uczeń może być czasowo
  zwolniony z treningów lub zawodów.
 23. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana
  w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”.
  Rozdział IV
  OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO
  Od uczniów oddziałów sportowych wymaga się:
 24. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących uczniów Szkoły Podstawowej
  im. gen Józefa Dwernickiego w Stoczku Łukowskim.
 25. Przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych.
 26. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych planem lekcji i szkolenia (zawody,
  turnieje, obozy).
 27. Prezentowania postawy godnej ucznia i sportowca.
 28. Podporządkowania się wskazaniom nauczycieli i trenera w zakresie nauki, zachowania,
  bezpieczeństwa, sportu oraz zdrowego odżywiania.
 29. Bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz przyjętych zasad kulturalnego
  współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego, zawodów i wyjazdów sportowych.
 30. Dbania o sprzęt sportowy, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia.
 31. Udokumentowania długotrwałej niezdolności do ćwiczeń.
 32. Przedłożenia nauczycielowi z wyprzedzeniem informacji o przewidywanej nieobecności
  na zawodach.
 33. Aktualnych badań lekarskich.
 34. Przestrzegania niniejszego regulaminu oddziału sportowego.
  Rozdział V
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 35. Konsekwencją dla ucznia oddziału sportowego, który nie stosuje się do powyższego
  regulaminu, w szczególności osiąga słabe wyniki w nauce lub sprawia trudności
  wychowawcze może być:
  1) Zawieszenie w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy;
  2) Pozbawienie prawa uczestnictwa w obozie sportowym;
  3) Usunięcie z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym
  nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca
  jego pobytu na ich koszt (w najkrótszym możliwym terminie);
  4) Podpisanie z dyrekcją szkoły indywidualnego kontraktu;
  5) Przeniesienie do oddziału działającego na zasadach ogólnych (na wniosek
  nauczyciela/trenera lub wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii rady
  pedagogicznej).
 36. O nałożeniu wymienionych kar decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy
  lub trenera/instruktora.
 37. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej
  sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania.
  Dyrektor Zespołu Oświatowego
  /-/Wiesława Milczuk

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o