Rada Gminy oceni pracę Wójta

Mija półrocze zatem we wszystkich gminach odbywają się sesje absolutoryjne. Ostatnio Burmistrz otrzymał pozytywną opinię Rady Miasta, a teraz przyszła pora na Wójta Gminy Marka Czuba. Sesja odbędzie się już w najbliższy wtorek o godzinie 13.00.

Pytaliśmy o ocenę pracy Burmistrza, nie możemy zapomnieć o Wójcie:

[wpdevart_poll id=”7″ theme=”0″]

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zmiany w porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały Nr IX/44/15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Szyszkach wchodzącego w skład Zespołu Oświatowego w Szyszkach.

5. Podjęcie uchwały Nr IX/45/15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Jedlance wchodzącego w skład Zespołu Oświatowego w Jedlance.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego:  złożenie sprawozdania przez Wójta Gminy,  zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,  złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,  zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.  dyskusja

7. Podjęcie uchwały Nr IX/46/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stoczek Łukowski z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

8. Podjęcie uchwały Nr IX/47/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

9. Podjęcie uchwały Nr IX/48/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

10. Podjęcie uchwały Nr IX/49/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

11. Podjęcie uchwały Nr IX/50/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

12. Podjęcie uchwały Nr IX/51/15 w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

13. Podjęcie uchwały Nr IX/52/15 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie na lata 2015-2020 w Gminie Stoczek Łukowski”.

14. Podjęcie uchwały Nr IX/53/15 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

15. Podjęcie uchwały Nr IX/54/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Stoczek Łukowski nieruchomości położonej w Nowej Prawdzie.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Przyjęcie protokółu z VIII sesji Rady Gminy Stoczek Łukowski.

17. Wolne wnioski

18. Zamknięcie obrad.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o