Po dwóch miesiącach przerwy znowu będą obradować

Sesja Rady Miasta

Po blisko dwumiesięcznej przerwie Przewodniczący Rady Miasta Pan Artur Piskorz zwołał kolejną sesję rady. Na posiedzeniu radni przyjmą program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, a także zdecydują o wysokości niektórych podatków w przyszłym roku.

  Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję XXX sesję Rady Miasta Stoczek Łukowski w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały Nr XXX/155/2017 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Stoczek Łukowski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały Nr XXX/156/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Stoczek Łukowski na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały Nr XXX/157/2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały Nr XXX/158/2017 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały Nr XXX/159/2017 w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.
 11. Informacja Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 13. Informacja z realizacji inwestycji w mieście.
 14. Informacja o pismach wpływających do Rady Miasta.
 15. Wnioski stałych Komisji Rady Miasta.
 16. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Komisje Rady Miasta na poprzedniej sesji.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Zanim zostawisz komentarz, przemyśl jego treść. Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy w sieci i może Ci grozić odpowiedzialność karna lub cywilna, ze strony osób, które mogą się poczuć pomówione lub zniesławione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w komentarzach treści.

avatar
  Subscribe  
Powiadom o